Політика конфіденційності Wotan

TREEUM HOLDINGS LIMITED LTD (далі – "Wotan") пропонує використання інформаційно-аналітичних Служб Учасником. Використання Служб означає, що Учасник приймає і зобов'язується дотримуватися всіх нижченаведених умов даної Політики конфіденційності Wotan (далі – "Політика").
Ця Політика є доповненням до будь-яких інших угод між Учасником та Wotan, включаючи будь-які угоди, що регулюють використання Учасником програмного забезпечення, продуктів, товарів, послуг, контенту, інструментів та інформації, наданої Wotan.

1. Терміни

1.1. Сторони домовилися, що в цій Політиці наступні терміни вживаються в таких значеннях:
Організатор – юридична особа, що володіє винятковими правами управління і розвитку мобільного додатку "Wotan" (далі – "Мобільний додаток") та веб-сайту "Wotan" https://wotan.one/ (далі – "Веб-сайт").
Служби – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси Веб-сайту та Мобільного додатку, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет.
Адміністрація – група осіб, які є співробітниками Служби. Адміністрація уповноважена виконувати будь-які операції з Особистими Кабінетами Учасників в рамках цієї Політики.
Учасник – фізична особа, що зареєстрована у Службі у визначеному Організатором порядку.
Рахунок Учасника (далі – "Рахунок")– сукупність даних в інформаційній системі Організатора про фінансові операції Учасника.
Особистий Кабінет Учасника – окремо виділений розділ у Мобільному додатку, в якому Учасник має можливість ознайомитись з даними про його фінансові цілі, профіль ризику, ключі ЕЦП, брокерського рахунку та зміну персональні даних Учасника. Вхід у Особистий Кабінет Учасника здійснюється через процедуру авторизації.
Персональні дані – це будь-які відомості чи сукупність відомостей, які Учасник залишає під час реєстрації та використання Служб і за допомогою яких Учасника можна ідентифікувати.
Згода на обробку Персональних даних – добровільна згода Учасника на обробку його Персональних даних Адміністрацією.
Обробка Персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з Персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), блокування, видалення, знищення Персональних даних.
Верифікація – це перевірка Учасника, яка здійснюється шляхом введення у відповідне поле на сторінці верифікації спеціального коду верифікації, надісланого Wotan в SMS-повідомленні на номер, вказаний Учасником на сторінці верифікації, або на адресу електронної пошти.

1.2. Ця Політика визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних осіб, що користуються послугами Веб-сайту та/або Мобільного додатку.
1.3. Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту інформації про Учасників, в тому числі їх Персональних даних, від несанкціонованого доступу і розголошення.
1.4. Служба гарантує Учаснику використання Персональних даних, наданих при реєстрації на Веб-сайті та/або у Мобільному додатку, виключно відповідно до чинного законодавства про захист Персональних даних.
1.5. Ненадання Учасником згоди на обробку його Персональних даних на зазначених умовах чи відкликання такої згоди, унеможливлює його реєстрацію та подальше надання доступу до Служб.
1.6. Реєструючись, Учасник добровільно погоджується з політикою обробки (збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізації, передачі), знеособлення, знищення тощо, у тому числі у картотеках та/або з використанням інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем) і захисту Персональних даних, з метою персоніфікації фізичної особи як Учасника Служби, у тому числі для участі у всіх акціях (пропозиціях) та заходах рекламного характеру, а також даних про операції з інвестування, управлінням Рахунком тощо, здійснених Учасником Служби.
1.7. Шляхом заповнення та надіслання електронного формуляру Учасник засвідчує, що він ознайомлений з умовами цієї Політики, обізнаний про те, що надані ним Персональні дані вносяться до інформаційної системи – Бази персональних даних Учасників Служби, а також підтверджує ознайомлення з правами, які згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства, надаються йому як суб’єктові персональних даних, а також погоджується з тим, що Організатор як володілець Персональних даних не зобов’язаний повідомляти Учасника про здійснені ним дії з обробки Персональних даних Учасника відповідно до зазначених у цьому пункті мети і цілей їх обробки.
1.8. У разі змін у Політиці Служби, Організатор сповіщає своїх Учасників за допомогою електронної пошти Учасника, push-повідомлення у Мобільному додатку або шляхом внесення змін на Веб-сайті, доступного за посиланням: https://wotan.one/privacy.
1.9. Веб-сайт може містити посилання на сайти партнерів. Кожен з таких партнерів має власну політику конфіденційності, яка може відрізнятися від Політики Служби.

2. Дані, які ми збираємо про Учасника

· прізвище;
· ім'я;
· по-батькові;
· вік (дата народження);
· номер мобільного телефону;
· адреса електронної пошти;
· зображення (аватар);
· інші відомості про особу, що відображені в Особистому Кабінеті Учасника чи надаються особою добровільно за її згодою.

3. Підстави, на яких ми використовуємо Персональні дані Учасника

Ми використовуємо Персональні дані Учасника дані на законних підставах. Тому ми обробляємо їх тільки, якщо:
3.1. Учасником надано згоду на обробку Персональних даних тими чи іншими способами, передбаченими в Політиці;
3.2. обробка Персональних даних Учасника необхідна для виконання всіх угод, укладених між Учасником та Wotan;
3.3. обробка Персональних даних Учасника повинна бути здійснена нами відповідно до вимог чинного законодавства, рішенням суду або іншого компетентного державного або муніципального органу влади;
3.4. Персональні дані були зроблені Учасником загальнодоступними і знаходяться в публічному доступі.

4. Використання інформації

4.1. Ми можемо використовувати інформацію, яку ми отримали про Учасника у спосіб, зазначений у цій Політиці для різних цілей, в тому числі щоб:
· забезпечувати, підтримувати і покращувати Служби;
· забезпечувати і поставляти послуги, які Учасник запросив і відправляти йому відповідну інформацію;
· надсилати Учаснику повідомлення;
· персоналізувати і поліпшувати надання послуг і забезпечити індивідуальний підхід до Учасника як до Учасника Служб;
· реалізовувати будь-які інші цілі, для яких інформація була зібрана.

5. Інформація рекламного характеру

5.1. Учасник погоджується на отримання інформації рекламного характеру щодо товарів/послуг партнерів Служб на адресу електронної пошти та/або у вигляді push-повідомлень в Мобільному додатку, підібраної в автоматизованому порядку шляхом обробки відомостей Особистого Кабінету Учасника.

6. Як ми захищаємо Персональні дані Учасника

6.1. Ми приймаємо технічні, організаційні і правові заходи або забезпечуємо їх прийняття для захисту Персональних даних Учасника від неправомірного або випадкового доступу, збору, зберігання, використання, передачі, блокування або знищення, а також від інших неправомірних дій або випадкових витоків.

6.2. Ми забезпечуємо:
• обмеження і регламентацію складу співробітників, що мають доступ до Персональних даних;
• ознайомлення працівників з вимогами чинного законодавства та нормативних документів з обробки та захисту Персональних даних;
• облік і зберігання матеріальних носіїв інформації та їх обігу, що виключає розкрадання, підміну, несанкціоноване копіювання та знищення;
• визначення загроз безпеки конфіденційності Персональних даних при їх обробці, формування на їх основі моделей загроз;
• перевірку готовності та ефективності використання засобів захисту інформації;
• реєстрацію та облік дій Учасників інформаційних систем Персональних даних;
• парольний захист доступу Учасників до інформаційної системи Персональних даних;
• застосування засобів контролю доступу до комунікаційних портів, пристроїв введення-виведення інформації, знімним машинним носіям і зовнішнім накопичувачів інформації;
• здійснення антивірусного контролю, запобігання впровадження в корпоративну мережу шкідливих програм (програм-вірусів) і програмних закладок;
• виявлення вторгнень в корпоративну мережу, що порушують або створюють передумови до порушення встановлених вимог щодо забезпечення безпеки Персональних даних;
• централізоване управління системою захисту Персональних даних;
• навчання працівників, які використовують засоби захисту інформації, які застосовуються в інформаційних системах Персональних даних, правилам роботи з ними;
• облік застосовуваних засобів захисту інформації, експлуатаційної та технічної документації до них;
• проведення моніторингу дій Учасників, проведення розглядів за фактами порушення вимог безпеки Персональних даних.

6.3. Володілець Персональних даних
Володільцем Персональних даних щодо всіх операцій з обробки Персональних даних, що здійснюються через сайт, є Організатор, юридична адреса якого: 01033, Україна, Київ, вул. Жилянська, 59, оф. 102.
Організатор призначив локального координатора з питань захисту Персональних даних/Спеціаліста з питань захисту персональних даних. Щоб зв'язатися з ним для отримання будь-якої інформації щодо обробки Персональних даних Організатором, напишіть на електронну пошту: : [email protected]

7. Файли cookies

7.1.Файли cookies – це невеликі текстові файли, що зберігаються на пристроях (комп'ютері, планшеті або мобільному телефоні), коли особа знаходиться в мережі Інтернет, в тому числі і на Веб-cайті. Ми використовуємо файли cookies для персоналізації контенту на Веб-cайті та аналізу нашого трафіку. Ми також ділимося інформацією про використання нашого Веб-cайту із нашими партнерами з реклами та аналітики. Також будь - яка особа, в тому числі Учасник, може змінити налаштування свого браузера стосовно активації або деактивації файлів cookies.

8. Права Учасника та як ми забезпечуємо їх дотримання

8.1. Ми поважаємо права Учасників, які стосуються Персональних даних і максимально сприяємо їх реалізації та захисту.
Ви як Учасник маєте право на:
1) те, щоб бути проінформованим про джерела збирання, місцезнаходження своїх Персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця чи розпорядника Персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються ваші Персональні дані, а також отримувати зміст таких Персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю Персональних даних із запереченням проти обробки своїх Персональних даних;
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником Персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх Персональних даних до Уповноваженого або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист Персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх Персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку Персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки Персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.

9. Зберігання інформації

9.1. Ми будемо зберігати і використовувати інформацію настільки довго, наскільки необхідно для того, щоб надавати якісні послуги і до тих пір, доки таке використання буде визнано нами доцільним. Для безпеки Учасника ми зберігаємо інформацію, отриману в процесі користування Веб-сайтом або Мобільним додатком у внутрішній базі даних.

10. Контактна інформація

10.1. Ви можете звернутись з запитаннями щодо цієї Політики в будь-який час за допомогою електронної пошти: [email protected] або за номером +38 044 490 20 55.
Наш офіс знаходиться за адресою: 01033, Україна, Київ, вул. Жилянська, 59, оф. 102